HOME | INFO | KONTAKT   
  Tuzi u balkanskom ratu
 23/10/2006  autor:

  Za svoje tri vojne grupe kao glavni general-?tapski centar kralj Nikola je izabrao Podgoricu i ako Podgorica nije bila ba? idealna kao centar.Ali naći bolje mjesto u blizini bilo je nemoguće.Grad je bio udaljen svega 3 milje od granice.Na Berlinskom kongresu grad je pripojen Crnoj Gori.Pru?a se na istoku.
U gradu su uski,prljavi,neravni i grumuljičavi sokaci.Muslimanska populacija je najprimjetnija.Hri?ćanska raja koja je ?ivjela u turskom pojasu bila je nejaka,jadna i povijenog rasta.
Ujutru 9. oktobra kralj Nikola sa prestolonasljednikom uzjahao je na konja i popeo se na obli?nje brdo.
Vojni centar namjeravao je da zauzme utvrđenu liniju koja se prostirala od Tuzi do Skadra uključujući put koji je vodio prema Vraki.
Crnogorski general je bio dobro obavje?ten o snagama Osmanlija i pa?ljivo je pripremio planove ?to se moglo i potvrditi nakon njegovih velikih uspjeha u prvim danima.
Turci iznenađeni ovim nisu imali vremena da na tim utvrđenim linijama po?alju pojačanje.Znatno ranije prije obajvljivanja rata Esad pa?a nastojao je da Hri?ćane-Albance (Malisore) povuče na svoju stranu i predlo?io im je da ratuju protiv Crnogoraca uz uslove da i njima dadne oru?je i municiju.
Malisori su ovaj poku?aj proigrali i Esad Pa?a se razbjesnio i zapalio nekoliko sela.İznenada Crna Gora je objavila mobilizaciju.Dan prije objavljivanja rata data je naredba da se iz Skadra po?alju snage u predjelu Tuzi ali je već bilo kasno.Jedinstveni put koji je vodio iz Skadra prema Tuzima bio je pod Malisorima.
Borba je trajala čitav dan.Osmanlijske snage nisu uspjele proći.
Sjutradan je objavljen rat.Planica je bila prva tačka preuzimanja.
Prvi top od starne Princa Petra pukao je u 8 sati.Duel sa topovima potrajao je svega dvadesetak minuta i Osmanske snage su se povukle a već do podna ispraznile su brdo.
Crnogorska pijada tesko idući naprijed zauzela je Planicu a selo okupirala.
Nakon ovog uspjeha dan kasnije general Lazović je krenuo na Dečić.
Crnogorci poput ?koza? popeli su se na Dečić.Zaraćene strane tačno 14 sati ?estoko su se tukle.Turci,na kraju uprkos velikom broju protivnika morali su podici bjeli bajrak.Turski komadant oti?ao je kod Princa Petra i pru?io mu svoj mač.Princ je odbio mač i rekao ?Junaci imate pravo da čuvate svoje mačeve?.
İ sve turske suba?e sačuvale su mačeve.
Kasno u ponoć kralj Nikola primio je Turskog komadanta sa Dečića rekav?i ?Vi ste na?i gosti.Pru?ili ste mi zadovoljstvo i za ratnu koketnost sam vam zahvalan.?
Zatim je turskog komadnta uzeo u auto i odveo ga u Podgoricu.
Vijest o okupaciji Dečića kao najva?nijeg predijela na putu za Skadar kod naroda je izazvala veliku radost.Crnogorci su na Dečiću zaplijenili 4 topa.Sljedećeg dana general Lazović je zauzeo i Rogame.
Crnogosrke snage su smirile Osmanske topove i dok su određeni predjeli jedan po jedan padali,nekoliko hiljada Malisora je prekinulo put Osmanskim snagama koje su se povlačile iz ?ipčanika i Tuzi.Osmanski komadant Ali beg 30. oktobra pokazao je tvrdoglavost i inat,fakat imajući u vidu da su utvrđenja zapaljena,mogućnost odbrane nije postojala,linija povratka je takođe bila prekinuta,Ali beg je odlučio da se preda.
Turske vojnike koji su dolazili u ?tab princa Danila,Crnogorci su pozdravili i vojni bend je odsvirao Osmanski mar?.Sa Ali begom zajedno predanih suba?a bilo je 82. vojnika 3000-4000. Crnogorci su u Tuzima zaplijenili 8.000 mauzerki,1.500 martina,4 mitraljeza,11 topova kao i veliku količinu municije i vojnog materijala.
U Podgorici je zarobljenike prihvatio kralj Nikola,hvaliv?i se neprijateljskim herojima,zarobljenim suba?ama dao je pravo da nose mačeve.Ganut izvanrednom dobrotom pukovnik Ali beg dostojanstveno dajuci riječ,?ivio je slobodno u Podgorici čak je doveo i porodicu.
Nakon pada Dečića i ?ipčanika centralnoj vojsci je bilo otvoreno polje-Vraka.Sa ciljem da se zaustavi napredovanje crnogorske vojske odrzao se sastanak na polju-Vraka.Albanci Enver pa?e sjedinjeni pomagali su Osmanskoj vojsci.Ali od toga nije bilo koristi.Crnogorskoj vojsci da bi pro?la Helm i jezero sa narocitim topovima trebalo je 4 dana.İ najzad nakon prelaska močvare i uprkos Vračanskom polju Crnogorci su stigli do Skadra.


Uspjesi generala Vukotića izazvali su veliku radost kako kod Crnogoraca tako i kod svih Slovenskih naroda.Crna Gora je počela dobijati pomoć i dok druge dr?ave jo? nisu započele svoje ratove Crna Gora i ako mala dr?ava već je nizala uspjehe.Sa svih strana pristizali su lijekovi i zdrvastvena oprema.Vijesti o ovim de?avanjima u İstanbulu izazvale su zaprepa?ćenje i veliku tugu.Čak se pročula i vijest da su se balkanski ratovi zavr?ili iscrpljujućom pobjedom imperatora.Za kralja Nikolu pobjede nisu bile va?ne.No ovo su bile prve bitke i ove prve bezuspje?nosti bi mogle doprinjeti nezadovoljstvu kod naroda iz kojeg bi se mogla ostvariti korist za opozicionu stranu.Zbog ovoga,da bi se sakrila prava istina mnogo ?ta se učinilo.Vlada Muhtar Pa?e i ?tampa koja je bila na strani njegove vlade u İstambulu svakodnevno je ?irila nove vijesti o novim pobjedama.Ove neistinite vijesti imale su za cilj da odr?e raspolo?enje kod naroda i da se zaborave sve pote?koće.Čak se i vijest da je Prestolonasljednik Princ Danilo zarobljen pro?irila İstambulom.
Nije u ?tampi samo objavljivano.Postojala su čak i dva oficijalna saop?tenja koja se nisu slagala sa istinom i koje u nastavku navodimo:

1.Na području Gusinja na?a vojska dobila je pojačanje i pro?la kroz napad i raspr?ila Crnogorce na drugu stranu granice.Bitke su se nastavile na području Crne Gore.Crnogorci su suočeni sa velikim gubicima.Na području Berana bitke su nastavljene.Crnogorci su gađali Beransku bolnicu.Sa podr?kom Malisora na?e snage herojski su se suprostavile Crnogorskim brigadama.Kapetan Selahetin-beg i Ćamil-beg na ratnim poljima braneći čast i dostojanstvo pali su kao ?ehidi.Juče započeti pokreti Crnogorske vojske u Vranju rezultirali su sa puno krvi.Zavr?eni su pobjedom na?e vojske.Crnogorci u Tuzima i Vranju suočeni su sa velikim gubitkom.

Dio saop?tenja u kojem se navodi da su dva heroja oficira pali kao ?ehidi hrabro se boreći bio je tačan čak je i premalo rečeno.
Sinovi Kralja Nikole a posebno crnogorski oficiri i Osmanski vojnici na tom polju rata ratovali su pokazujući veliko juna?tvo i poslije svih bitki ne?to poput ljubomore nije se moglo primjetiti niti kod gubitnika niti kod pobjednika.Tačke koje se nisu slagale sa istinom bile su samo tvrđenje za sigurnu pobjedu ili vezu sa bitkama koje su se odvijajle na Crnogorskom polju.

U drugom saop?tenju navodi se sljedeće:
Od stranih novinara pisano je da je u Tuzima nekoliko hiljada Osmanskih vojnika zarobljeno i da je puno oru?ja kao i 8 topova pre?lo takođe u ruke Crnogorcima.
Tuzi kao malo pogranično selo bili su li?eni tvrđave i nemoguće je bilo skloniti se.Bataljonski centar Tuzi dr?ao je pod kontrolom liniju Podgorice.
Shodno oficijalnim naredbama Crnogorci koji su udarili na Tuzi vodili su borbu sa snagama Turske vojske.Crnogorske snage uspje?no su uspostavile vezu sa bataljonskim centrom.U isto vrijeme jezerskim putem Crnogorci su zaplinjeli 8 starih topova koji su bili van upotrebe.Osmanlijske snage koje su se danima suprostavljale Crnogorcima pale su kao ?rtve Malisorskih pobunjenika.Ovi Malisori udarili su Osmanlijskoj vojsci iza leđa.Oficiri i vojnici suočeni sa gubicima vratili su se nazad Heljmskim putem.
Bataljon koji je ostao u Tuzima odr?ao je svoje obaveze i na pristojan način sačuvao vojničku čast.Bitka u Tuzima koja je od strane Crnogoraca predstavljena kao va?na, u stvari bila je prosta granična bitka.Sa uveličavanjem njihovih malih uspjeha sa kojima su se hvalili Crnogorci,u stvari nebi mogli preći ni granicu.
Dva Crnogorska tabora nai?la su na podr?ku hiljade Malisora i samo jedan Osmanlijski tabor suprostavljao se njima pet dana.Ova vojnička pobjeda mo?e se procjeniti kao vrijedna i ?asluzna.Poslije ovoga počinje prava borba.

Ova oficijalna saop?tenja koje je objavilo Ministarstvo unutra?njih poslova ili se trudilo da sakrije pravu istinu ili tada va?ne pozicije na Crnogorskoj granici,posebno pozicije na ?ipčaničkom kaljaju ustvari nije posjedovalo istinsku ideju.
U toku objavljivanja saop?tenja Crnogorska vojska već je pre?la Osmanlijsku granicu iz tri tačke isključujući Skadar i Tarabos i vise-manje vrijedne pozicije Crnogoci su vec zauzeli.
Crnogorske snage brzo su napredovale kako bi zauzele i Skadar.Sve novine koje su od 17. oktobra objavljivane u İstambulu bile su cenzurisane od strane predstavni?tva vojske.Nakon ?to su do?li na vlast İtihat i Teraki osudili su uprave koje su se trudile da sakriju namjere predthodne vlasti i do toga dana narod je bio u zabludi.
S turskog preveo Ajdin Rakic.Knjiga Balkanski rat objevljena je 1913. god. u İstanbulu.Pisac Aram Andonyan (1879-1951).

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio